Provincie Utrecht onderzoekt steun aan warmtenetten

De provincie Utrecht wil de Utrechtse gemeenten ondersteunen bij de aanleg van nieuwe warmtenetten waar ze als gemeente zelf mede-eigenaar van zijn. De provincie gaat onderzoeken hoe ze dat het beste kan doen. Een warmtenet is vaak een slimme oplossing voor buurten met veel huizen dicht op elkaar. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van warmte uit water of de bodem, waardoor het een duurzame manier van verwarmen is. Het is echter niet makkelijk voor gemeenten om zelf een warmtenet aan te leggen. Daarvoor is kennis en geld nodig. De provincie kan hier misschien een rol in spelen. 

Waarom dit onderzoek

Tot nu toe zijn de meeste warmtenetten in handen van marktpartijen, maar gemeenten willen zelf eigenaar zijn van nieuwe netten. Op deze manier kunnen ze beter inspelen op de behoeften van inwoners en het vertrouwen in deze warmtenetten vergroten. Niet elke gemeente heeft hiervoor voldoende financiële middelen. Daarnaast is er veel kennis nodig om een collectief warmtesysteem te ontwikkelen, aan te leggen en te beheren. Daarom is de provincie benaderd.

Provincie Utrecht gaat nu onderzoeken op welke manier zij hierbij het beste kan helpen. Een mogelijkheid is het oprichten van een Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf. Dit bedrijf kan gemeenten ondersteunen bij het realiseren van lokale warmtenetten, zodat onze regio klaar is voor een duurzame toekomst. Uit een eerste verkenning is gebleken dat een organisatie op provinciale schaal het meest effectief is. Er zijn dan mogelijk ook andere publieke partijen die hier geld en menskracht in willen steken. Uit dit vervolgonderzoek moet blijken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking en wat het vraagt van de provincie als besloten wordt een Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf op te richten.  

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Veruit de meeste woningen en gebouwen in de provincie Utrecht worden nu nog verwarmd met aardgas. Om een klimaatneutrale provincie te worden is niet alleen besparen van belang, maar ook een andere manier van verwarmen. Bij goed geïsoleerde woningen in buurten met minder bebouwing is een elektrische warmtepomp een logische keuze. In andere gevallen kan een warmtenet een goede keuze zijn. De gemeente bepaalt dit per wijk in samenspraak met onder meer bewoners, netbeheerder en woningcorporaties.

Besluitvorming

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2025 een besluit neemt over het oprichten van een Provinciaal Warmte Ondersteuningsbedrijf.