Energie-infrastructuur en netcongestie

Voor belangrijke maatschappelijke opgaven zoals duurzame mobiliteit, economie, woningbouw en energietransitie is een goed functionerende energie-infrastructuur noodzakelijk. De komende jaren wordt meer duurzame energie opgewekt en gaan nieuwe woonwijken en bedrijven van het gas af. Hierdoor is er behoefte aan een zwaardere energie-infrastructuur en slimmer gebruik van de beschikbare capaciteit. Daarvoor zijn voldoende elektriciteitskabels, leidingen en opslag van energie nodig om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. 

De aanleg en het beheer van energie-infrastructuur zoals gas en elektriciteit is een taak van de netbeheerders. De energietransitie vraagt echter om meer lokale systemen. Dit komt door de groei van lokale energie-opwek, Denk hierbij aan steeds meer zonnepanelen, de toename van bijvoorbeeld elektrische auto’s, de warmtetransitie (naar aardgasvrij) en de opkomst van energiedragers zoals waterstof. Dat betekent dat ook regionaal de energie-infrastructuur moet worden afgestemd op de lokale en groeiende vraag naar vooral elektriciteit. Dit is een belangrijke opgave voor de komende decennia.

Naar een energiesysteem van de toekomst

Door deze ontwikkelingen en de huidige schaarste op het elektriciteitsnet wordt er meer van ons en onze regionale partners gevraagd. Wij houden ons bezig met de toekomst van de energie-infrastructuur én met wat we daar nu al aan kunnen doen, samen met stakeholders binnen de provincie. Vanuit onze rol als middenbestuur helpen we problemen op te lossen en zorgen we voor een goede onderlinge afstemming op regionaal en landelijk niveau.

Afspraken lange, middellange en korte termijn

Bij de plannen voor de toekomst kijken we vooruit tot 2030 en tot 2050. We helpen de lopende energie-infrastructuurprojecten te versnellen en werken aan mogelijkheden die om in de komende jaren te zorgen voor een efficiënter gebruik van het net.

P-MIEK

De afspraken voor de lange termijn (2050) staan in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK). Daarin staat centraal hoe we in de periode na 2030 de vraag naar en aanbod van netinfra op elkaar gaan afstemmen en met een goede integrale planning de netschaarste kunnen beperken. 

RO-procedures versnellen

Om in de periode tot 2030 al meer ruimte op het net te krijgen willen we ruimtelijke ordening (RO)-procedures versnellen voor infraprojecten. Denk daarbij aan het uitbreiden of plaatsen van 380 kV 0f 150 kV stations. 

Kortetermijnoplossingen netcongestie

Daarnaast werken diverse partijen al aan slimme kortetermijnoplossingen voor netcongestie. Dit zijn oplossingen die efficiënt of zo beperkt mogelijk gebruik maken van het elektriciteitsnet en zijn vaak sneller te realiseren dan uitbreidingen van het net. Voor de komende 5-10 jaar is dat een effectieve manier om de beperkte speelruimte op het transportnet te benutten. Het gaat bijvoorbeeld om het direct en lokaal koppelen van vraag en aanbod, het creëren van collectieve oplossingen, het inzetten van batterijen om energie op te slaan en datagedreven oplossingen waardoor pieken in vraag of aanbod worden voorkomen.  Deze oplossingen worden ook wel ‘slimme energiesystemen’ genoemd. 

Webinar over Aanpak netcongestie
30 maart 2023 is er een webinar geweest over de aanpak van netcongestie. Daarin legden gedeputeerde Huib van Essen, Oscar Tessensohn van TenneT, Warmold ten Zijthof van Stedin en Paula Schulze van gemeente Utrecht uit wat netcongestie is, wat de gevolgen zijn van de energieschaarste op het transportnet in de provincie en wat er al gedaan is om het net te verzwaren. Ook is besproken wat gemeenten en bedrijven zelf kunnen doen om slimmer om te gaan met het vraag- en aanbodpatroon van de stroom. Wilt u een opname van dat webinar bekijken? Stuur dan een e-mail naar netcongestie@provincie-utrecht.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk de link.  

Slimme oplossingen energiesysteem

Snel naar

  • Slimme energiesystemen

    De Energy Board, waarin de provincie samenwerkt met gemeenten en netbeheerders, heeft besloten om voor slimme energiesystemen te focussen op oplossingen voor bedrijventerreinen en nieuwbouwlocaties. Bij slimme samenwerking in een energiehub komen er op bedrijventerreinen mogelijkheden om te verduurzamen of te groeien. De provincie Utrecht en Stedin hebben een aanpak ontwikkeld om de komende tijd in provincie Utrecht meerdere energiehubs te helpen realiseren.

  • Innovatie

    In de regio zijn aansprekende voorbeelden van innovatieprojecten. Bijvoorbeeld Smart Solar Charging waarbij opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in elektrische auto’s en daarna terug geleverd. En Powerbalancing en Congestiemanagement waarbij opwek en gebruik van duurzame energie beter in balans wordt gebracht door slimme digitale technieken.

     

Nieuws

Nieuwsoverzicht energie-infrastructuur en netcongestie
Nieuwsoverzicht energie-infrastructuur en netcongestie

Neem contact op

Hans Rijnten

Wilt u meer informatie over de aanpak van de energie-infrastructuur in onze provincie? Neem dan contact op met Hans Rijnten, procesmanager netcongestie.

Telefoon: 06 21 12 47 03

E-mail: hans.rijnten@provincie-utrecht.nl